Nhập thông tin để xem Phong Thủy

Nữ-1962-Tây

31/03/17

Năm sinh: 1962 (Nhâm Dần) Mệnh: Kim Bá Kim – Quẻ: Tốn Mộc, thuộc: Đông Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Bắc, Nam, Đông, Đông...

Nữ-1962-Tây Nam

31/03/17

Năm sinh: 1962 (Nhâm Dần) Mệnh: Kim Bá Kim – Quẻ: Tốn Mộc, thuộc: Đông Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Bắc, Nam, Đông, Đông...

Nữ-1962-Nam

31/03/17

Năm sinh: 1962 (Nhâm Dần) Mệnh: Kim Bá Kim – Quẻ: Khôn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Bắc, Tây, Tây...

Nam-1962-đông Nam

31/03/17

Năm sinh: 1962 (Nhâm Dần) Mệnh: Kim Bá Kim – Quẻ: Khôn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Bắc, Tây, Tây...

Nam-1962-đông

31/03/17

Năm sinh: 1962 (Nhâm Dần) Mệnh: Kim Bá Kim – Quẻ: Khôn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Bắc, Tây, Tây...

Nam-1962-đông Bắc

31/03/17

Năm sinh: 1962 (Nhâm Dần) Mệnh: Kim Bá Kim – Quẻ: Khôn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Bắc, Tây, Tây...

Nam-1962-Bắc

31/03/17

Năm sinh: 1962 (Nhâm Dần) Mệnh: Kim Bá Kim – Quẻ: Khôn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Bắc, Tây, Tây...

Nam-1962-Tây Bắc

31/03/17

Năm sinh: 1962 (Nhâm Dần) Mệnh: Kim Bá Kim – Quẻ: Khôn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Bắc, Tây, Tây...

Nam-1962-Tây

31/03/17

Năm sinh: 1962 (Nhâm Dần) Mệnh: Kim Bá Kim – Quẻ: Khôn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Bắc, Tây, Tây...

Nam-1962-Tây Nam

31/03/17

Năm sinh: 1962 (Nhâm Dần) Mệnh: Kim Bá Kim – Quẻ: Khôn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Bắc, Tây, Tây...